Kontrata është veprim juridik me anë të së cilës një ose
disa palë krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike

Kontrata mund të bëhet në raportin juridik dhe në të
njëjtin mund të ndryshohet, të plotësohet dhe të përfundohet.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kontrata
është marrëveshje ndërmjet
kontraktorëve për punën juridike të caktuar dhe, si nocion, shprehet në
definicione më së të